tronc

tronc, n.


1. (D’UN ÊTRE HUMAIN) bodig (nt. a) > a.m. body, v.h.a. botah (m.) ♦ lēap (m.) > a.m. leap, v.n. laupr ♦ līchama/līchoma/līcema (m. an), v.n. líkami (m.), v.h.a. līhhamo (m. an) > all.m. Leichnam, v.s. līkhamo, v.fr. līkkoma/līcma. (D’UN ANIMAL) byrla (m.) ♦ hyrdel (m.).


2.
(tronc d’arbre) bol (m.) ♦ cipp/cyp (m. ou nt.) > a.m. chip, v.n. keppr, v.h.a. chipfa ♦ līchama ← ♦ stefn/stemn (m. i) > a.m. stem, v.n. stafn/stamn, v.h.a. stam > all.m. Stamm, v.s. stamn, v.fr. stevne ♦ stofn (f.).