tu

tu 1, pr. pers.


nom . þū > a.m. thou, got. þu, v.n. þú, v.h.a. v.h.a. dū > all.m. du, v.s. thu, v.fr. thū.

acc. þē/þec/þeh > a.m. thou, got. þuk, v.n. þik, v.h.a. dih > all.m. dich, v.s. thi(k), v.fr. thī.

gén. þīn, got. þeina, v.n. þín, v.h.a. dīn > all.m. deiner, v.s. thīn, v.fr. thīn.

dat. þē > a.m. thee, got. þus, v.n. þér, v.h.a. dir > all.m. dir, v.s. thī, v.fr. thī.


tu 2, adj.


(non dit) ungecȳd unsǣd/unsægd.