tumulte

tumulte, n.


1. (trouble, agitation) gedræg (nt. a) ♦ (ge)drēfednes/(ge)drōfednes (f. jō) ♦ gedrēfnes/gedrǣfnes (f. ō) ♦ geþræc/geþrec (nt. a) ♦ geþring/geþryng (nt. a), v.s. gethring ♦ hǣst/hēst (f. i), got. haifsts (f. i), v.n. heifst/heipt (f.) ♦ sæc(c) (f. jō) ♦ scūr/scēor (m. a) > a.m. shower, got. skūra (f. ō), v.n. skúr, v.h.a. skūr (m. i) > all.m. Schauer, v.s. skūr, v.fr. skūr ♦ storm/stearm (m. a) > a.m. storm, v.n. stormr, v.h.a. sturm (f. ō) > all.m. Sturm, v.s. storm ♦ styrenes (f. jō) ♦ styrung/styring/stirung/sterung (f. ō) ♦ ungerec/ingerec (nt.) ♦ ȳþ(g)ung (f. ō). en tumulte ungereclīce.


2.
(fracas, tapage, vacarme) bre(a)htm/byrhtm/bræhtm/beorhtm (m. a), v.h.a. braht, v.s. braht(um) (m.) ♦ dyn(e)/dynn (m.) > a.m. din, v.n. dynr (m.), v.h.a. tuni ♦ gedyn(e) (m. ou nt. i ?) ♦ (ge)hlȳd (nt. i) ♦ (ge)hlyn(n)/(ge)hlin (nt.) ♦ gehruxl geþun (nt.) ♦ hlȳding (f. ō) ♦ (h)rēam/hēarm (m. a) ♦ hrȳmþe hwelung (f. ō) ♦ prass (m. a ?) ♦ storm ← ♦ swēg/swǣg/swōg (m. i), v.n. sœgr ♦ ungerȳdnes (f. jō) ♦ unstillnes (f. jō) ♦ wōma (m. an). tumulte au jour du jugement dernier heofonwōma (m. an).