vertical

vertical, adj.


riht/ryht/reht > a.m. right, got. raihts, v.n. réttr, v.h.a. reht > all.m. recht, v.s. reht, v.fr. riucht ♦ ūphēah ūplangūpriht > a.m. upright, v.n. uppréttr, v.h.a. ūfreht > all.m. aufrecht ♦ ūpstandende.