vision

vision, n.


1. (PERCEPTION SENSORIELLE : la vue ) (ge)si(e)hþ/(ge)syhþ (f. ō) ♦ gesiht (f. ō), v.h.a. gisiht (f. i) > all.m. Gesicht. vision nocturne nihtēage.


2.
(apparition) ætȳwnes (f. jō) ♦ gedwimor/gedwimer/gedwymer (nt.) ♦ (ge)si(e)hþ ← ♦ gesiht ← ♦ gesihþnes (f. jō) ♦ getīung (f. ō) ♦ hīwung/hīwing/hēowung/hȳwing (f. ō) ♦ lygnes (f. jō).


3.
(rêve) swef(e)n/swæfen (nt. a), v.n. svefn (m.), v.s. sweƀan ♦ swefnes wōma (m. an).


4.
(vue, spectacle) ansīen/an(d)sȳn/ansī(o)n/onsīen/onsȳn/onsēon (f. i), v.s. ansiun ♦ bescēawodnes (f. jō) ♦ (ge)si(e)hþ ← ♦ gesiht ← ♦ scēawung, v.h.a. scouwunga {f. ō} ♦ wǣfernes (f. jō) ♦ wǣfersȳn/wǣfersī(e)n/wǣfersēon (f. i), v.h.a. wabarsiuni (nt. ja) ♦ wæfþ/wæft (f.) ♦ wlātung (f. ō) ♦ wlitesēon/wlitesīn (f.).
vision de paix (JÉRUSALEM) sibgesihþ/sibgesyhþ (f. ō).