visiter

visiter, vt.


1. (QUELQU’UN) (ge)sēon > a.m. see, got. (ga)saiƕan, v.n. sjá, v.h.a. sehan > all.m. sehen, v.s. sehan, v.fr. sīa {VF5}. visiter en grand nombre flōwan (VF7) > a.m. flow, v.n. flóa, v.h.a. flewēn (Vf3) ♦ gelōmlǣcan (Vf1). visiter fréquemment gelōmlǣcan (Vf1).


2. (
UN LIEU) āsēcan (Vf1) ♦ besēon/besīon (VF5) ♦ (ge)nēosian/(ge)nēasian (Vf2), v.s. niusōn ♦ (ge)sēc(e)an/(ge)sēocan > a.m. seek, got. (ga)sōkjan, v.n. sœkja, v.h.a. suohhen > all.m. suchen, v.s. sōkian, v.fr. sēka/setsa {Vf1} ♦ (ge)sēon ←. (explorer) nēosan (Vf1), v.n. nýsa (Vf), v.s. niusian ♦ nēosian ←.