voyager

voyager, vi.


ātēon/ātīon (VF2) ♦ fulfaran (VF6) ♦ gang settan (ge)faran/færan > a.m. fare, got. faran, v.n. fara, v.h.a. faran > all.m. fahren, v.s. faran, v.fr. fara {VF6} ♦ (ge)fēran (Vf1) ♦ (ge)līþan, got. galeiþan, v.n. líþa, v.h.a. līdan > all.m. leiden {VF1}, v.s. līđan ♦ (ge)sīþian, v.n. sinna, v.h.a. sindōn {Vf2}, v.s. sīđōn ♦ lāstas lecgan (Vf1) ♦ rīdan > a.m. ride, v.n. ríða, v.h.a. rītan > all.m. reiten {VF1}, v.s. -rīdan, v.fr. rīda (VF1) ♦ sīþ (ā)settan (Vf1) ♦ wrigian (Vf2). (DANS UN VÉHICULE) rīdan on (VF1).
voyager à l’étranger elþēod(g)ian/elþīodi(g)an (Vf). voyager en bateau/par mer (ge)rōwan > a.m. row, v.n. róa {VF7} ♦ (ge)seglan (Vf1), (ge)seglian (Vf2) > a.m. sail, v.h.a. segelen > all.m. segeln. prêt à voyager sīþgearu. voyageant, en voyage farende wegfarende wegfērende. qui voyage loin wīdfērendewīdlāst. qui a beaucoup voyagé felageongeforliden ♦ geliþen/gelyþen.