vue

vue, n.


1. (PERCEPTION SENSORIELLE : la vue ) beorht (nt.) ♦ ēagena gesihþ (f. ō) ♦ (ge)si(e)hþ/(ge)syhþ (f. ō) ♦ gesiht (f. ō), v.h.a. gisiht (f. i) > all.m. Gesicht ♦ lēoht/lēht/līht > a.m. light, got. liuhaþ, v.n. ljós, v.h.a. lioht > all.m. Licht {nt. a}, v.s. lioht, v.fr. liacht ♦ sī(e)n/sēon/sȳn (f. i), got. siuns (f. i), v.n. sjón/sýn (f.), v.s. sīn, v.fr. sīn. donner une bonne vue (ge)beohrtian (Vf2). qui a la vue faible/trouble unscearpsȳne/unscearpsīne unþyhtig. qui a la vue perçante scearpsī(e)ne/scearpsȳne/scearpsēne. qui n’a pas la vue perçante unscearpsȳne/unscearpsīne. rendre à la vue (ge)līhtan/(ge)lēohtan/(ge)lȳhtan, got. (ga)liuhtjan, v.n. lýsa, v.h.a. liuhten > all.m. leuchten {Vf1}, v.s. līohtian ♦ onlīhtan/onlēohtan/onlȳhtan/enlīhtan (Vf1) ♦ ontȳnan ēagan (Vf1).


2.
(spectacle, vision) ansīen/an(d)sȳn/ansī(o)n/onsīen/onsȳn/onsēon (f. i), v.s. ansiun ♦ bescēawodnes (f. jō) ♦ (ge)si(e)hþ ← ♦ gesiht ← ♦ scēawung, v.h.a. scouwunga {f. ō} ♦ wǣfernes (f. jō) ♦ wǣfersȳn/wǣfersī(e)n/wǣfersēon (f. i), v.h.a. wabarsiuni (nt. ja) ♦ wæfþ/wæft (f.) ♦ wlātung (f. ō) ♦ wlitesēon/wlitesīn (f.).


3.
en vue de, loc. conj. (pour) þur(u)h > a.m. through, got. þairh, v.h.a. duruh/dhurah > all.m. durch.