bâton

bâton, n.


1. bēam/bēom > a.m. beam, v.h.a. boum > all.m. Baum {m. a}, v.s. bōm (m.), v.fr. bām (m. a) ♦ cycgel (m.) > a.m. cudgel ♦ gi(e)rd/ge(a)rd/gyrd > a.m. yard, v.h.a. garta > all.m. Gerte {f. jō} ♦ hrung (f.) > a.m. rung, got. hrugga (f. ō), v.h.a. runga (f.) ♦ pāl (m.) > a.m. pole, v.n. páll, v.h.a. pfāl > all.m. Pfahl, v.fr. pāl/pēl ♦ post (m. a) > a.m. post ♦ sāgol (m. a) ♦ sceaft (m. a) > a.m. shaft, v.n. skaft (nt.), v.h.a. scaft (m. i) > all.m. Schaft, v.s. skaft, v.fr. skaft ♦ stæf (m. a) > a.m. staff, got. stafs (m. i), v.n. stafr (m.), v.h.a. stap > all.m. Stab, v.s. staf, v.fr. stef ♦ stocc (m.) > a.m. stock, v.n. stokkr, v.h.a. stoc > all.m. Stock, v.s. stok, v.fr. stokk ♦ telge (f.). (gourdin) cycgel ← ♦ repel (m.) ♦ sāgol (m. a) ♦ steng/stang (m.), v.n. stǫng (f. th. rac.), v.h.a. stanga (f.) > all.m. Stange ♦ trēo(w)/trēw/trēu (nt. wa) > a.m. tree, got. triu, v.n. tré (nt. a), v.s. trio, v.fr. trē ♦ þīsl/þīxl (f.), þīsle (f. ōn), v.n. þisl, v.h.a. dīhsala. (POUR MARCHER) crycc/cricc (f.) > a.m. crutch, v.n. krykkja, v.h.a. chrucha > all.m. Krücke ♦ cycgel ← ♦ gi(e)rd ←.

2. bâton d’autorité brēostgyrd (f.) ♦ gi(e)rd ←. bâton de chantre canterstæf (m. a). bâton de prêtre ? prēostgyrd. bâton muni d’un fer (pique) stæfsweord, v.h.a. stapaswert {nt. a}. bâton muni d’une pointe pīl (m. a). bâton officiel gi(e)rd ← ♦ stæf ←. bâton pointu pīl (m. a) ♦ preg (m.). bâton pour battre le lin swin(c)gel (f. jō) > a.m. swingle. bâton pour mesurer metgeard/metgyrd/met(e)gird (f. jō).