battre

battre, v.


1. vt. a. (donner des coups, frapper) ābēatan (VF7) ♦ bēatan > a.m. beat, v.n. bauta, v.h.a. bōzan {VF7} ♦ beslēan (VF6) ♦ bewrecan (VF5) ♦ cnīdan (VF1) ♦ dengan/dencgan (Vf) ♦ (ge)drepan (VF5), v.n. drepa (VF5), v.h.a. treffan (VF4) > all.m. treffen ♦ (ge)hrīnan, v.h.a. (h)rīnan {VF1}, v.s. hrīnan ♦ (ge)slēan > a.m. slay, got. slahan, v.n. slá, v.h.a. slahan > all.m. schlagen, v.s. slahan, v.fr. slā {VF6} ♦ (ge)þerscan/(ge)þrescan/(ge)þerc(c)an/(ge)þ(e)arscan/(ge)þærscan/(ge)þirscan/(ge)þyrscan (VF3) > a.m. thresh/thrash, got. þriskan (VF3), v.n. þriskja/þryskva, v.h.a. drescan > all.m. dreschen ♦ hentan (Vf) ♦ hnæppan hnossian (Vf2) ♦ strīcan (VF1) > a.m. strike, v.n. strjúka (VF2), v.h.a. strīhhan (VF1) > all.m. streichen ♦ þaccian (Vf2) ♦ þodettan (Vf1). (flageller, battre à coups de fouet) āswingan (VF3) ♦ beswingan (VF3) ♦ (ge)swingan, v.h.a. swingan > all.m. schwingen {VF3} ♦ swipian/sweopian (Vf2) ♦ swippan (Vf1). battre à mort ofbēatan (VF7) ♦ ofswingan (VF3). battre sévèrement qq. āsūcan (VF2).


b. (frapper sur ou dans qqch.) (DE LA CRÈME, etc.)
swingan ←. (UN MÉTAL) (ge)slēan ← ♦ geþweran, got. þweran, v.h.a. (gi)dweran {VF4} ♦ hamorian (Vf). battre le blé þerscan ←. battre monnaie feoh (ge)slēan (VF6) ♦ (ge)mynetian, v.h.a. munizōn {Vf2}. (VENT, FLOTS) bedrīfan (VF1).


2.
vi. (palpiter) clæppan/clappan (Vf) > a.m. clap, v.h.a. klepfen ♦ clæpettan (Vf) ♦ cloccetan (Vf) ♦ hoppettan (Vf1) ♦ slecgettan (Vf1). battre des ailes fiþercian (Vf) ♦ fiþerian (Vf) ♦ flogettan (Vf) ♦ swingan ←. battre des mains flōcan (VF7 et Vf1) ♦ hafetian (Vf) ♦ plegan/plægan (Vf1), plegian/plægian/plagian (Vf2) > a.m. play. battre des paupières beprīwan fortȳnan (Vf1) ♦ wincettan (Vf1) ♦ wincian (Vf2) > a.m. wink, v.h.a. winchan (VF) > all.m. winken ← ♦ winclian (Vf).


3. se battre
, vp. a. (faire la guerre) (ge)campian/(ge)compian (Vf2), v.h.a. chamfan > all.m. kämpfen ♦ (ge)feohtan (VF3) > a.m. fight, v.h.a. fehtan (VF4) > all.m. fechten, v.s. fehtan, v.fr. fiuchta (VF3) ♦ (ge)flītan/(ge)flȳtan, v.h.a. flīzan {VF1} ♦ (ge)wīgan, got. weihan, v.h.a. wīgan {VF1} ♦ hilde dǣlan (Vf1) ♦ lācan, got. laikan, v.n. leika {VF7}. se battre contre āfeohtan (VF3) ♦ ætfeohtan (VF3) ♦ bēon/wesan āwisgod wiþ fōn wiþ (VF7) ♦ (ge)feohtan wiþ (VF3) ♦ onāwinnan (VF3) ♦ wiþfeohtan (VF3) ♦ wiþgehæftan (Vf1) ♦ wiþwinnan (VF3). se battre pour (EN COMBAT SINGULIER) forcampian/forcompian (Vf2).


b. (se bagarrer)
sacian (Vf2) ♦ spyrran/sperran/spirran (Vf) > a.m. spar ♦ wīgian (Vf2).