brin

brin, n.


1. (D’HERBE) blǣd/blēd (f.) ♦ brord (m.), v.n. broddr (m.) ♦ gærscīþ (m.) ♦ spīr > a.m. spire ♦ sp(r)æc sprytting/spritting/spretting (f. ō) ♦ tȳdernes (f. jō). brin de garance mæder(e)cīþ (m.). brin de paille ēarblæd/ērbleadd (nt.) ♦ h(e)alm/hælm (nt.) > a.m. ha(u)lm, v.n. hálmr (m.), v.h.a. halm > all.m. Halm.

2. (quantité infime, iota) corn (nt. a) > a.m. corn, got. kaurn (nt. a), v.n. korn (nt.), v.h.a. korn > all.m. Korn, v.s. korn(i)/ kurni (nt.), v.fr. korn ♦ egl(e) (f. ou nt.) ♦ grot (nt.) ♦ lyttuc/lytluc(c) (m.) ♦ mot (nt.) > a.m. mote ♦ prica (m. an), price (f. ōn) > a.m. prick ♦ pricele (f. ōn) ♦ spot wlōh (f. th. rac.).