brun

brun, adj.


blæc/blac/ble(a)c > a.m. black, v.n. blakkr. brun foncé assedunbrūn > a.m. brown, v.n. brúnn, v.h.a. brūn > all.m. braun, v.s. brūn, v.fr. brūn ♦ brūnwann dun(n) > a.m. dun ♦ earp/eorp, v.n. jarpr ♦ fāg/fāh, got. -faihs, v.h.a. fēh > all.m. fech, v.s. fēh ♦ f(e)alu/feale > a.m. fallow, v.n. fǫlr, v.h.a. falo/falw > all.m. fahl/falb {wa/wō}, v.s. falu ♦ hrūt/hrȳte wann > a.m. wan. brun terne dunn dunf(e)alu (wa/wō). aux cheveux bruns blæcblæcfexede wanfeax.