bûche

bûche, n.


scīd (nt.) > a.m. shide, v.n. skíð, v.h.a. scīt > all.m. Scheit, v.fr. skīd ♦ staca (m. an) > a.m. stake, v.fr. stake ♦ stapela (m. an) ♦ stapol/stapel/stapul (m. a) > a.m. staple, v.n. stǫpull, v.h.a. staffal, v.fr. stapul/stapel ♦ steng/stang (m.), v.n. stǫng (f. th. rac.), v.h.a. stanga (f.) > all.m. Stange ♦ tān (m.), got. tains (m. a), v.n. teinn, v.h.a. zein (m. et nt.) ♦ telga (m. an) ♦ trēo(w)/trēw/trēu (nt. wa) > a.m. tree, got. triu, v.n. tré (nt. a), v.s. trio, v.fr. trē ♦ þīsl/þīxl (f.), þīsle (f. ōn), v.n. þisl, v.h.a. dīhsala. bûche comme gratification au charretier qui transporte une charge de bois wægntrēow/wǣntrēow (nt. wa). fait de bûches stoccen. limite marquée par des bûches stoccgemǣre (nt.). tas de bûches scīdhrēac (m.) ♦ wudufīn (f.).