acquitter

acquitter, v.


1. vt. a. (payer : UNE DETTE ) (ge)lēanian/(ge)lǣnian, v.n. launa, v.h.a. lōnōn > all.m. lohnen {Vf2}, v.s. lōnōn, v.fr. lānia ♦ scyttan (Vf) > a.m. shut, v.fr. sketta ♦ tōliþian/tōleoþian (Vf2) ♦ tōlȳsan/tōlīsan, v.h.a. zelōsen {Vf1}. non acquitté unāgifen.

b. (déclarer non coupable) non acquitté ungebētungelādod.


2. s’acquitter
, vp. a. (D’UN DEVOIR, etc.) ābycgan/ābicgan (Vf1) ♦ (ge)lǣstan > a.m. last, got. laistjan, v.h.a. leistan > all.m. leisten {Vf1}, v.s. lēstian, v.fr. lāsta/lēsta.

b. (D’UNE DETTE) (ge)lēanian ← ♦ scyttan ← ♦ tōliþian ← ♦ tōlȳsan ←.

 

c. (D’UNE TÂCHE) āgan/ǣgan > a.m. own, got. aigan, v.n. eiga, v.h.a. eigan, v.s. ēgan, v.fr. āga {perf. pr.} ♦ forgi(e)ldan/forgeldan/forgyldan (VF3) ♦ forþlǣstan (Vf1) ♦ fuldōn (-mi) ♦ ful(l)forþian (Vf) ♦ fullfyllan (Vf1) > a.m. fulfill ♦ fullgān (-mi) ♦ (ge)æfnan/(ge)efnan, v.n. efna, v.h.a. uoben/uaben > all.m. üben {Vf1} ♦ (ge)drēogan (VF2) > a.m. dree, got. driugan (VF2), v.n. drýgja (Vf) ♦ (ge)endian/(ge)ændian > a.m. end, v.n. enda, v.h.a. entōn/end(i)ōn > all.m. enden, v.s. endiōn {Vf2}, v.fr. endia ♦ (ge)faran/færan > a.m. fare, got. faran, v.n. fara, v.h.a. faran > all.m. fahren, v.s. faran, v.fr. fara {VF6} ♦ (ge)forþian (Vf2) ♦ (ge)fyllan/gefullan/gefillan/gefellan > a.m. fill, got. gafulljan, v.n. fylla, v.h.a. fulljan/fullen > all.m. füllen, v.s. fullian {Vf1}, v.fr. fullia/folla/fella ♦ gegangan (VF7) ♦ geīecan/geēcan/geīc(e)an/geȳc(e)an (Vf1) ♦ (ge)ræfnan (Vf1) ♦ geredian/gerædian gewendan, got. gawandjan {Vf1} ♦ þegnian/þēnian (Vf2) ♦ þurhdōn (-mi) ♦ þurhdrēogan (VF2) ♦ þurhendian (Vf2) ♦ þurhtēon (VF2). (D’UNE FONCTION) (ge)brūcan (VF2) > a.m. brook, got. brūkjan (Vf1), v.h.a. brūhhan (Vf1) > all.m. brauchen, v.s. brūkan, v.fr. brūka ♦ (ge)wīcnian (Vf2) ♦ notian (Vf2).