câble

câble, n.


līne (f. ōn) > a.m. line, v.n. lína, v.h.a. līna > all.m. Leine ♦ mārels/mǣrels (m.) ♦ rāp (m. a) > a.m. rope, got. -raip, v.n. reip (nt.), v.h.a. reif > all.m. Reif, v.fr. rāp ♦ sāda (m. an), v.h.a. seito ♦ sāl (m. a), v.n. seil, v.h.a. seil > all.m. Seil ♦ streng (m.) > a.m. string, v.n. strengr (m.), v.h.a. stranc ♦ þrǣd/þrēd/þrēt (m. a) > a.m. thread, v.n. þráðr, v.h.a. drāt > all.m. Draht, v.s. thrād, v.fr. thrēd. câble de l’ancre ancorbend (m. i et f. jō) ♦ ancorrāp/oncyrrāp (m. a) ♦ ancorstrenge/ancerstrenge (m.). câble de navire mārels/mǣrels (m.) ♦ mǣrelsrāp (m. a) ♦ scipmǣr(e)ls (m.) ♦ sciprāp (m. a).