caché

caché, adj.


1. (caché à la vue) dīegol/dē(a)gol/dēagel/dī(o)gol/dȳgol/dēogol/dīgul/dī(e)gel/dīegle/dȳgel/dȳgle/dēahl, v.h.a. tougal. se tenir caché ætlūtian (Vf2) ♦ becrēopan (VF2) ♦ bedī(e)glian/bedēaglian/bedīhlian/bedȳglan (Vf2) ♦ belūtian (Vf2) ♦ bemīþan (Vf1) ♦ darian (Vf) ♦ (ge)dīeglan/(ge)dȳglan/(ge)dēglan (Vf1) ♦ (ge)dī(e)glian (Vf2) ♦ gehelan (Vf1) ♦ (ge)hȳdan/(ge)hīdan > a.m. hide (Vf1) ♦ (ge)lūtian (Vf2), v.h.a. lūzēn (Vf3) ♦ licgan > a.m. lie, got. ligan, v.n. liggja, v.h.a. liggen > all.m. liegen, v.s. liggian, v.fr. liga/lidza {VF5} ♦ mīþan, v.h.a. mīdan > all.m. meiden {VF1}, v.s. miđan.


2.
(secret) beholendīegol ← ♦ dīegollic d(i)erne/dyrne/durne (ja/jō), v.h.a. tarni, v.s. derni (ja/jō), v.fr. dern ♦ dimlic/dymlicdim(m) > a.m. dim, v.n. dimmr, v.h.a. timbar, v.fr. dim ♦ dyrnlic forholengedēgled gerȳn(e)liconhǣle. (VÉRITÉ, etc.) āheledd(i)erne ← ♦ forheled. (PENSÉE) dīegol ←. non caché (public) undi(e)rne/undyrne.