calamité

calamité, n.


fǣr/fēr (m. a) > a.m. fear, v.n. fár, v.h.a. fāra (f. ō) > all.m. Gefahr, v.s. fār ♦ heardsǣlnes (f. jō) ♦ heardsǣlþ (f. ō) ♦ þrēa/þrāwu (f. wō) > a.m. throe, v.h.a. drauua/drōa ♦ þrēanī(e)d (f. i) ♦ wōlbǣrnes (f. jō) ♦ wrōht/woroht (f.), got. wrōhs (f. i), v.n. róg (nt.), v.s. wrōht. calamité publique þēodbealu (nt. wa). calamité terrible brōhþrēa (f. wō). grande calamité þēodþrēa (f. wō). infliger une calamité wrōht ālecgan (Vf1).