célébration

célébration, n.


edmǣle (nt.) ♦ edmēltīd (f. i) ♦ tīd/tȳd (f. i) > a.m. tide, v.n. tið (f. i), v.h.a. zīt (f. i et nt. a) > all.m. Zeit, v.s. tīd, v.fr. tīd ♦ weorþung (f. ō), v.n. virðing, v.h.a. werdunga (f. ō). (d’une fête religieuse) began(g)nes/begeongnes (f. jō) ♦ dægweorþung (f. ō) ♦ frēolsung (f. ō) ♦ gehealden (f.) ♦ gehealdsumnes (f. jō) ♦ mǣrsung (f. ō) ♦ weorþung (f. ō) ←. célébration de la messe mæssesang (m. a) ♦ mæsseþēnung (f. ō) ♦ mæssung (f. ō) ♦ onsymbelnes (f. jō). période de célébration mǣrsungtīma (m. an).