célébrer

célébrer, vt.


1. (faire l’éloge public) brēman (Vf) ♦ (ge)brǣdan/brēdan, got. braidjan, v.n. breiða, v.h.a. breitan > all.m. breiten {Vf1}, v.s. brēdian/brēdōn ♦ (ge)mǣran/(ge)māran, got. mērjan, v.n. mæra, v.h.a. māren/mārran {Vf1}, v.s. mārian ♦ (ge)mǣrsian/(ge)mērsian (Vf2) ♦ geopeni(ge)an (Vf2) ♦ (ge)wīdmǣr(i)an (Vf) ♦ (ge)wīdmǣrs(i)an/(ge)wīdmērsian (Vf2) ♦ wīdhergan/wīdherian (Vf1). digne d’être célébré brēmendlic. non célébré unhered unherigendlic unlofod.


2.
(honorer, donner de la dignité) dōmes belecgan (Vf1) ♦ geæþelian (Vf2) ♦ (ge)brēman (Vf) ♦ (ge)mǣran ← ♦ (ge)mǣþrian/gemēþrian (Vf2) ♦ (ge)weorþian/(ge)wurþian/(ge)wyrþian (Vf2), got. wairþōn (Vf2), v.n. virða (Vf1), v.h.a. werdōn (Vf2), v.s. giwerđōn ♦ gewlitigian/gewlitegian (Vf2).


3.
(UNE FÊTE RELIGIEUSE) cēpan (Vf1) > a.m. keep ♦ friþian/freoþian (Vf2), v.s. friđon, v.fr. frethia/frithia/ferdia ♦ (ge)frēolsian (Vf2) ♦ (ge)hālgian/(ge)hāligan (Vf2) > a.m. hallow, v.n. helga, v.h.a. heilagōn (Vf2) > all.m. heiligen, v.s. hēlagōn ♦ (ge)h(e)aldan/(ge)heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ (ge)mǣrsian ← ♦ (ge)weorþian ← ♦ (ge)wyrcan/(ge)wircan > a.m. work, got. gawaurkjan, v.n. yrkja, v.h.a. wurchen/wirken/wirkian > all.m. wirken, v.s. wirkian, v.fr. werka {Vf1}. célébrer la pâque ēastren wyrcan (Vf1).


4.
(UN RITE) (ge)brēman (Vf) ♦ (ge)mǣrsian ← ♦ þēowian/þēawian, v.n. þjá {Vf2} ♦ weorþian ←. célébrer la messe (ge)mæssian (Vf2), mæssesang dōn (-mi). célébrer le baptême (ge)crīstnian (Vf2) > a.m. christen.