chagrin

chagrin, n.


1. biternes (f. jō) ♦ hreþerbealu/hreþerbealo (nt. wa) ♦ hygesorg/hygesorh (f. ō) ♦ langung (f. ō) > a.m. longing ♦ mōdsorg/mōdsorh (f. ō) ♦ murc(n)ung (f. ō) ♦ murnung (f. ō) ♦ oncȳþþ/ancȳþþ (f. jō) ♦ tēaras (m. pl. a) > a.m. tears ♦ torn, v.h.a. zorn > all.m. Zorn {nt. a}, v.s. torn ♦ wēa/wāwa, v.h.a. wēwo {m. an}, v.s. wē. chagrin dû à la méchanceté inwitsorg (f. ō). chagrin dû à la perte de thanes þeg(e)nsorh/þeg(e)nsorg (f. ō). chagrin dû au manque de vertu ungesǣlþ (f. ō), v.h.a. unsālida (f. ōn). chagrin énorme sorgbyrþen/sorhbyrþen (f. jō). chagrin funeste bealusorg/bealosorg (f. ō). chagrin perpétuel sinsorg/sinsorh (f. ō). chagrin survenant à l’aube ūhtcearu (f. ō). accès de chagrin/violent chagrin carwylm (m. i) ♦ sorgwylm/sorgwilm (m. i). grand/profond/affreux/terrible chagrin bealusorg ← ♦ (e)aldorcearu (f. ō) ♦ hēahgnornung (f. ō) ♦ sorgc(e)aru/sorhcearu (f. ō). vif chagrin swīþhrēownes (f. jō).


2.
avoir du chagrin pour sārian, v.h.a. sērōn {Vf2}. causer du chagrin ādimmian (Vf2) ♦ āwe(o)rpan/āwearpan/āwurpan (VF3) ♦ (ge)hrēowan (VF2) > a.m. rue, v.n. hryggja/hryggva, v.h.a. (h)riuwan (VF2) > all.m. reuen, v.s. hrewan ♦ gesǣgan (Vf1) ♦ geunblissian (Vf2) ♦ (ge)unrētan (Vf1) ♦ geunrōtian (ge)unrōtsian (Vf2) ♦ ofhearmian (Vf2) ♦ ofhrēowan (VF2) ♦ ofþyncan (Vf1). qui cause du chagrin drēorig/drīorig/drēor(e)g > a.m. dreary, v.n. dreyrugr, v.h.a. trurag > all.m. traurig, v.s. drōrag ♦ drēorlic gēomor/gēomur/gīomor, v.s. jāmar ♦ gēomorlic, v.h.a. jāmerlih > all.m. jämmerlich, v.s. jāmarlik, v.fr. jāmerlik ♦ hēaflic sār/swōr > a.m. sore, got. sair, v.n. sár, v.h.a. sēr > all.m. sehr, v.s. sēr, v.fr. sēr ♦ sārlic, v.h.a. sērlīh ♦ sorgful/sorhful > a.m. sorrowful, v.h.a. sorgfol ♦ sorglic/sorhlic, v.h.a. sorglīh ♦ unsǣlig, v.n. ósælligr, v.h.a. unsālig > all.m. unselig ♦ wērig/wēreg/wǣrg > a.m. weary, v.h.a. wōrag/wuarag. qui exprime du chagrin hēofendlic hefig/hæfig > a.m. heavy, v.n. hǫfugr/hǫfigr, v.h.a. hebīg/hefīg, v.s. heƀig ♦ sārig > a.m. sorry, v.h.a. sērag, v.s. sērag ♦ sārlic ← ♦ wōpig wōplic, v.h.a. wuoflīh.