chalumeau

chalumeau, n.


1. (flûte) hwistle/hwystle (f. ōn) > a.m. whistle ♦ pīpe (f. ōn) > a.m. pipe, v.n. pípa, v.h.a. pfīfa > all.m. Pfeife ♦ sangpīpe (f. ōn). jouer du chalumeau pīpian (Vf2) > a.m. pipe. joueur de chalumeau hrēodpīpere (m. ja) ♦ hwistlere (m. ja) > a.m. whistler ♦ pīpere (m. ja) > a.m. piper. son du chalumeau pīpdrēam (m. a).


2.
(brin de chaume) ēarblæd/ērbleadd (nt.) ♦ h(e)alm/hælm (nt.) > a.m. ha(u)lm, v.n. hálmr (m.), v.h.a. halm > all.m. Halm.