charge

charge, n.


1. (chargement) byrd (f. i) ♦ byrþen/byrden/berþen/byrþyn (f. jō) > a.m. burden, got. baurþei (f. īn), v.n. byrðr (f. i), v.h.a. burdī (f. īn) > all.m. Bürde, v.s. burđinnia (f.), v.fr. berthe/berde(ne) (f.) ♦ fearm (m.), v.n. farmr (m.) ♦ hefe (m.) ♦ hlæd (nt.) ♦ hlæst (nt.), v.fr. hlest ♦ lād (f. ō) > a.m. load, v.n. leið, v.h.a. leita > all.m. Leite ♦ sēam (m.) > a.m. seam. grosse charge grē(a)tnes (f. jō) > a.m. greatness. une charge à la fois byrþenmǣlum.

2. (fonction, emploi) ambeht/ambi(e)ht/ambyht/embeht (nt.), got. andbahti (nt. ja), v.h.a. ambahti (nt. ja) > all.m. Amt, v.s. ambaht (m.), v.fr. ambucht/ombecht (nt.) ♦ folgoþ/folgaþ (m. a) ♦ (ge)scīr (f. ō) > a.m. shire, v.h.a. scīra ♦ notu (f. ō), v.fr. note ♦ nytt(o) (f. jō), v.h.a. nuzzi ♦ wīce (f. ōn). charge d’âmes (cure) c(e)arfulnes (f. jō) > a.m. carefulness. charge de régisseur tūnscīr (f. ō). charge de trésorier horderwȳce/horderwīce (f. ōn). démettre de sa charge scylian of māle (Vf2).

3. (responsabilité) byrþen ← ♦ pleoh (nt. a), v.fr. plē/plī ♦ þearf/þærf (f. ō), got. þarba (f. ō), v.n. þǫrf (f.), v.h.a. darba (f. ō), v.s. tharf, v.fr. therve. charge d’âmes (PRÊTRE) c(e)arfulnes (f. jō) > a.m. carefulness. personne à charge hlāfǣta (m. an) ♦ unmaga (m. an), v.h.a. unmag ♦ unmagu (f.). prendre en charge gī(e)man/gēman/gȳman, got. gaumjan, v.n. geyma, v.h.a. goumen {Vf1}, v.s. gōmean ♦ underfōn, v.h.a. untarfāhan {VF7}. personne qui prend en charge under(and)fōnd (m. nd).

4. (assaut, attaque) gewealc (nt. i) ♦ heaþurǣs (m. a) ♦ hilderǣs (m. a).