charger

charger, v.


1. vt.a. (mettre un chargement sur) (ge)fǣtan (Vf) ♦ gefēþrian (Vf) ♦ (ge)hl(e)adan > a.m. lade, load, v.n. hlaða, v.h.a. hladan > all.m. laden {VF6}, v.s. hladan, v.fr. hlada ♦ (ge)hlæstan/(ge)hlestan (Vf) ♦ (ge)sī(e)man/(ge)sȳman/(ge)sēman/(ge)sǣman (Vf). (fournir abondamment) (ge)hl(e)adan ←.

b. charger de chaînes bendum belecgan (Vf1) ♦ clamme belecgan (Vf1) ♦ (ge)wrīþan > a.m. writhe, v.n. ríða, v.h.a. girīdan {VF1} ♦ wītebendum belecgan (Vf1).

c. charger qq. (D’UNE TÂCHE) betǣcan > a.m. betake (Vf1) ♦ on trēowe gelǣtan (VF7).

2. se charger de, vp.a. (s’occuper de) behogian (Vf2) ♦ behweorfan (VF3) ♦ bescēawian (Vf2) ♦ besēon/besīon (VF5) ♦ bewitian/beweotian (Vf2) ♦ cēpan (Vf1) > a.m. keep ♦ (ge)h(e)aldan/(ge)heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ (ge)tilian/(ge)tilgan/(ge)te(o)lian/(ge)tiolian/(ge)tielian/(ge)tylian > a.m. till, got. gatilōn, v.h.a. zilōn > all.m. zielen {Vf2}, v.s. tilian, v.fr. tilia ♦ gewītan, v.h.a. giwīzzan {VF1} ♦ gī(e)man/gēman/gȳman, got. gaumjan, v.n. geyma, v.h.a. goumen {Vf1}, v.s. gōmean ♦ hēdan/hȳdan > a.m. heed, v.h.a. huoten > all.m. hüten, v.s. hōdian ♦ studdian ymbhogian (Vf2).

b. (veiller sur) bewacian (Vf2) ♦ bewitan (perf. pr.) ♦ fōn (VF7) ♦ lōcian > a.m. look (Vf2) ♦ weardian (Vf2) > a.m. ward, v.n. varða (Vf2), v.h.a. wartēn (Vf3) > all.m. warten, wardōn, v.fr. wardia.