charité

charité, n.


(VERTU THÉOLOGALE) siblufu (f. ō) ♦ sōþlufu (f. ō). (aumône) ælmesgi(e)fu (f. ō) ♦ ælmeshand (f. u) ♦ ælmeslāc (nt. a).