admettre

admettre, vt.


1. (avouer) andetta bēon/wesan (VF5) ♦ begān (-mi) ♦ bēon/wesan becnāwe(ge)andettan/(ge)ondettan/andettean/andyttan/andhēttan (Vf1), got. andhaitan (VF7), v.h.a. antheizan, v.s. andhētan/anthētan ♦ geanwyrde bēon/wesan (ge)secg(e)an/gesæcgan/gesagian > a.m. say, v.n. segja, v.h.a. sagēn > all.m. sagen, v.s. seggian {Vf3}, v.fr. sega/sedsa (Vf1) ♦ gewitnian (Vf). ne pas admettre ætsacan (VF6) ♦ oþsacan (VF6) ♦ wiþsacan (VF6).

2. (concéder) geþæf bēon/wesanoncnāwan/ancnāwan (VF7) ♦ onfōn/anfōn (VF7) ♦ underfōn, v.h.a. untarfāhan {VF7} ♦ understandan be (VF6). qui admet gewyrde.

3. (accepter) (LA VÉRITÉ DE QQCH.) gē(a)tan/gǣtan (Vf), v.n. já (Vf1), v.n. játta (Vf2), v.fr. gēta/gāta ♦ understandan (be) (VF6). (UNE DEMANDE, etc.) onfōn ←. (approuver, donner son assentiment) (ge)c(i)erran/(ge)cyrran tō (Vf1). admettre comme convenable getemian > a.m. tame, got. gatamjan {Vf1}. admettre par hypothèse (ge)teoh(h)ian/(ge)ti(o)hhian/tyhhian, v.h.a. gizehōn {Vf2} ♦ (ge)þenc(e)an > a.m. think, got. þagkjan, v.n. þekkja, v.h.a. thenken/denken > all.m. denken, v.s. thenkian, v.fr. thenka/thendza {Vf1} ♦ myntan (Vf1) ♦ rǣdan (VF7/Vf1) > a.m. read, got. raidjan (Vf1), v.n. ráða (VF7), v.h.a. rātan (VF7) > all.m. raten, v.s. rādan, v.fr. rēda (VF7).

4. (tolérer, supporter) drēogan (VF2) > a.m. dree, got. driugan (VF2), v.n. drýgja (Vf) ♦ (ge)lǣtan/(ge)lētan > a.m. let, got. lētan, v.n. láta, v.h.a. lāzzan > all.m. lassen, v.s. lātan, v.fr. lēta {VF7} ♦ getemian ←.

5. admettre qq. (DANS UN LIEU) underfōn ← ♦ wiþ tacan (VF6). (EN RELIGION) hād on settan (Vf1).