charte

charte, n.


bōc (f. et nt. th. rac.) > a.m. book, got. bōka (f. ō), v.n. bók (f. th. rac.), v.h.a. b(u)oh (f. th. rac. et nt. a) > all.m. Buch, v.s. bōk (f. et nt.), v.fr. bok (f. et nt. th. rac.). charte accordant/transmettant des terres landbōc (f. th. rac.) ♦ gewritrǣden (f. jō). charte accordant des terres en franc-alleu frēodōm/frīodōm/frȳdōm (m. a) > a.m. freedom. charte ampliative gēanbōc (f. th. rac.). charte d’affranchissement frēols (m. a), got. freihals (m. a), v.n. frelsi, v.h.a. frīhalsi, v.fr. frihals/frihelse ♦ frēolsbōc (f. th. rac.). charte originale frumgewrit (nt. a). accorder/transmettre par une charte (ge)bēcan (Vf) ♦ (ge)bōcian (Vf2), v.fr. bōkia ♦ (ge)unnan, v.n. unna, v.h.a. g(i)unnan > all.m. gönnen, v.s. giunnan {perf. pr.} ♦ (ge)wrītan > a.m. write, v.n. ríta, v.h.a. rīzan > all.m. reissen {VF1}, v.s. wrītan, v.fr. wrīta (VF1). duplicata d’une charte gēanbōc (f. th. rac.). transmettre à nouveau des terres par une charte geedfrēolsian (Vf2). transmission par une charte bōcung (f. ō).