chasse

chasse, n.


1. (DE GIBIER) hunt(n)oþ/hunt(n)aþ (m. a) ♦ huntnold (m.) ♦ huntung (f. ō) > a.m. hunting ♦ wāþ (f.), v.n. veiðr (f.), v.h.a. weida. chasse au faucon hafocung (f. ō). chasse au gibier à plumes/aux oiseaux fugel(n)oþ/fugoloþ (m. a ?) ♦ fuglung (f. ō). faire la chasse à/prendre en chasse betǣcan (Vf1) ♦ ēhtan/īehtan (Vf1) ♦ flīeman/flȳman/flǣman/flēman (Vf1) ♦ (ge)drīfan/(ge)drȳfan > a.m. drive, got. dreiban, v.n. drífa, v.h.a. trīban > all.m. treiben {VF1}, v.s. drīƀan, v.fr. drīva (VF1) ♦ (ge)huntian (Vf2) ♦ huntaþ dōn (-mi) ♦ tōhuntian (Vf2) ♦ wǣþan (Vf1), v.h.a. weidōn (Vf2).

2. (poursuite, attaque) donner la chasse à oferfylg(e)an (Vf1).