administration

administration, n.


1. (gestion) begīming (f. ō) ♦ diht/dyht (nt. ?), v.h.a. dichta (f.) > all.m. Dicht ♦ ge(h)rec (nt.) ♦ (ge)stihtung (f. o) ♦ gī(e)men/gȳmen/gēmen (f.) ♦ gīeming (f. ō) ♦ nytt(o) (f. jō), v.h.a. nuzzi ♦ onw(e)ald/onwæld/anw(e)ald/andweald (m. et nt. a) ♦ rǣd/rād/rēd (m. a), v.n. ráð (nt.), v.h.a. rāt (m. a), v.s. rād, v.fr. rēd ♦ rǣden/rēden (f. jō) ♦ rǣding (f. ō) ♦ rēccendōm/rēcedōm (m. a) ♦ rīcsung (f. ō) ♦ tācnung, v.h.a. zeihhanunga {f. ō} ♦ w(e)aldnes (f. jō) ♦ wi(e)lding/wylding (f. ō) ♦ wissung (f. ō). administration d’un domaine tūnscīr (f. ō). mauvaise administration misrǣd (m. a).


2.
 (action de donner) administration du Saint-sacrement gemǣnsumung (f. ō) hūslung (f. ō).