administrer

administrer, vt.


1. (gérer) āgan/ǣgan > a.m. own, got. aigan, v.n. eiga, v.h.a. eigan, v.s. ēgan, v.fr. āga {perf. pr.} ♦ (ge)diht(n)ian, v.h.a. dihtōn > all.m. dichten {Vf2} ♦ (ge)h(e)aldan/(ge)heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ (ge)rec(c)an/gereccean/gehræcan (Vf1), v.s. rekkian ♦ gescīran/gescȳran (Vf) ♦ þegnian/þēnian (Vf2). administrer correctement (ge)met(e)gian/(ge)meti(gi)an (Vf2).


2.
(donner) administrer la communion (ge)hūslian (Vf2), got. hunsljan (Vf1) ♦ hūsl gemǣnsumian (Vf2). administrer une correction (ge)stī(e)ran/(ge)stē(o)ran/(ge)stīoran/(ge)stȳran > a.m. steer, v.n. stýra, v.h.a. stiuren > all.m. steuern {Vf1}, v.fr. stiora/stiura ♦ (ge)swencan/(ge)swæncan (Vf1), v.h.a. swenchen ♦ (ge)þrē(a)gan/(ge)þrēa(wia)n (Vf2), v.h.a. drauwen/drowen, v.s. githrōōn ♦ (ge)þrēat(n)ian (Vf2) > a.m. threaten ♦ (ge)wītnian, v.s. wītnōn {Vf2}, v.fr. wītnia.