adoration

adoration, n.


begang (m. a) ♦ begangol (m. ?) ♦ bigeng (m. a) ♦ bletsung/bledsung (f. ō) > a.m. blessing ♦ grēting/groeting (f. ō) > a.m. greeting ♦ herung/hering (f. ō) ♦ lof/lob (nt. a), v.n. lof (nt.), v.h.a. lob (nt. a) > all.m. Lob, v.s. lof, v.fr. lof ♦ lofherung (f. ō) ♦ lofung (f. ō) ♦ ongang (m. a) ♦ weorþung (f. ō), v.n. virðing, v.h.a. werdunga (f. ō) ♦ wuldor/wuldur/wulder (nt. a). adoration commune efenherenes (f. jō) ♦ samodhering/samodherung (f. ō). qui se livre à l’adoration commune samodherigendlic. adoration des arbres trēowweorþung (f. ō). adoration des êtres humains manweorþung (f. ō). adoration des pierres stānwurþung/stānweorþung (f. ō). adoration païenne dēofolgi(e)ld/dēofulgi(e)ld/dīofolgi(e)ld/dēofolgyld/dēofulgyld/dīofolgyld/dēofolgeld/(ge)dēofulgeld/dīofolgeld (nt. a) ♦ dēofolscipe (m. i) ♦ fēondgyld/fīondgeld (nt. a) ♦ hǣþengi(e)ld/hǣþengyld (nt. a) ♦ hǣþenscipe (m. i) ♦ īdelgi(e)ld (nt. a) ♦ wigle (nt.) ♦ wīgweorþung/wēohweorþung (f. ō). lieu d’adoration weorþungstōw (f. wō). livre pour l’adoration du soir nihtsang (m. a) ♦ nihtsangbōc (f. th. rac.).