condition

condition, n.


1. (état, situation) dōm > a.m. doom, got. dōms, v.n. dómr, v.h.a. tuom {m. a}, v.s. dōm (m.), v.fr. dōm (m.) ♦ droht(n)oþ/drohtaþ (m. a) ♦ eard (m. a et u), v.h.a. art > all.m. Art-, v.s. ard (m.) ♦ gesce(a)ft/gescæft, got. gaskafts {f. i} ♦ getin(c)g (f.) ♦ (ge)þing (nt. a) > a.m. thing, v.n. þing (nt.), v.h.a. thing (nt. a) > all.m. Ding ♦ hād (m. u et a), got. haidus (m. u), v.n. heiðr (m.), v.h.a. heit, v.s. hēd ♦ mǣþ (f. i) ♦ stæl/steall (nt. a) > a.m. stall, v.n. stallr (m.), v.h.a. stal (m. a) > all.m. Stall, v.fr. stall ♦ stede > a.m. stead, got. staþs, v.n. staðr, v.h.a. stat {m. i}, v.s. stedi (f. i), v.fr. sted(e)/stid/steith (f. i) ♦ wīse (f. ōn), wīs (f.) > a.m. wise, v.n. vísa (f.), v.h.a. wīsa (f. ō et ōn) > all.m. Weise, v.s. wīsa, v.fr. wīs ♦ wyrdnes (f. ō). à conditions égales efenlīce/emn(e)līce/emlīce > a.m. evenly. dans d’autres conditions el(li)cor/elcur/ælcor, v.n. ell(ig)ar, v.h.a. elic(h)or/elihor, v.s. elcor, v.fr. elker/elkes/ekker ♦ elles > a.m. else, v.h.a. alles/elles, v.fr. elles/ellis. conditions atmosphériques gewidere (nt.) ♦ weder/wæder (nt. a) > a.m. weather, v.n. veðr (nt.), v.h.a. wetar (nt. a) > all.m. Wetter, v.s. wedar, v.fr. weder ♦ wederung/wæderung (f. ō). conditions de vie ealdorgesceaft (f. i) ♦ folgoþ/folgaþ (m. a) ♦ gecynd/gecind (nt. ja) > a.m. kind ♦ līf/lȳf (nt. a) > a.m. life, v.n. líf (nt.), v.h.a. līb (m. et nt. a) > all.m. Leib, v.s. līf, v.fr. līf ♦ woruld/we(o)ruld/we(o)rold/worold/woreld/wiarald/wiaruld/wyrld (f. i) > a.m. world, v.n. verǫld, v.h.a. worold/weralt/wer(o)lt/welt (f. i) > all.m. Welt, v.s. werold, v.fr. warld/wrald. condition naturelle (ge)cynd/(ge)cind (nt. ja) > a.m. kind, v.s. kind (nt.) ♦ gesce(a)ft/gescæft, got. gaskafts {f. i} ♦ gesce(a)p/gescæp (nt. a), v.s. giskap. condition originelle ealdgecynd (nt. ja) ♦ frumsceaft (f. i). condition qui perdure forþgesceaft (f. i). bonne condition physique (ge)sundfulnes (f. jō) ♦ hǣlu/hǣlo, v.h.a. heilī {f. īn}, v.s. hēli (f.) ♦ hāle līf (nt. a) ♦ trumnes (f. jō).

2. (DUE À LA NAISSANCE) gebyrd/gebird (f. i), got. gabaurþs (f. i), v.n. byrð (f.) > a.m. birth, v.h.a. giburt (f. i) > all.m. Geburt, v.s. giburd (f.), v.fr. berth (f.).

3. (rang, position sociale, situation) a. hād ← ♦ scipe (m. i), v.s. -skepi, v.fr. skip(e) ♦ stede ←. condition la plus basse æftergengnes (f. jō). condition laïque woruldhād/weoroldhād (m. a) ♦ woruldlīf/weoroldlīf (nt. a). condition médiocre gehwǣdnes/gehwēdnes (f. jō) ♦ wācnes/wǣnes (f. jō). condition misérable āglāchād (m. u et a). condition noble æþelnes (f. jō) ♦ æþelu/æþelo (f. ō) ♦ hēa(h)nes/hēannes/hēgnes (f. jō) > a.m. highness ♦ w(e)orþnes/wierþnes/wurþnes/wyrþnes (f. jō). condition d’élève discipulhād (m. a) ♦ leornung > a.m. learning, v.h.a. lirnunga {f. ō}. condition d’otage gīslhād (m. a). condition de chrétien cristendōm > a.m. Christendom, v.n. cristindōmr {m. a}. condition de clerc (séculier) cler(i)chād (m. a et u). condition de femme wīfhād (m. a et u), v.h.a. wīpheit (f. i). condition de moine munuchād (m. u) > a.m. monkhood. condition de serviteur þēow(dōm)hād (m. u et a). condition de thane þeg(e)nrǣden (f. jō) ♦ þeg(e)nscipe (m. i), v.s. theganskepi ♦ þēowdōm/þēadōm (m. a). condition de vassal þeg(e)nrǣden (f. jō) ♦ þēowdōm/þēadōm (m. a). médiocrité de la condition sociale gehwǣdnes/gehwēdnes (f. jō) ♦ wācnes (f. jō).

b. de condition inférieure lȳtel > a.m. little, got. leitils, v.n. lítill, v.h.a. luzzil. de même condition efen(ge)lic/efyngelic. d’humble condition gemǣnelic/gemēnelichē(a)n, got. hauns, v.h.a. hōn ♦ lǣssa lǣst > a.m. least ♦ mǣtra medmicelmedrīce medtrum/mettrumunorne (ja/jō) ♦ unrīce (ja/jō) ♦ unweorþ/unwurþ(e)/unwyrþ(e)/unwierþe, v.h.a. unwerd.

c. personne de basse condition geongra (m. an). personne de condition æþeling/eþeling, v.h.a. ediling {m. a}, v.fr. etheling (m.) ♦ beorn/biorn (m. a) ♦ domne (m.) ♦ eald e(a)ldormann/ealdurmann (m. th. rac.) > a.m. alderman ♦ (h)eorl (m. a) > a.m. earl, v.n. jarl (m. a), v.h.a. erl, v.s. erl (m.) ♦ forþman (m. th. rac.) ♦ gerǣswa (m. an) ♦ (ge)rē(a)fa/groefa (m. an) > a.m. reeve ♦ gesīþ (m. a), v.n. sinni (m.), v.s. gisīđ, v.fr. sīth ♦ gesīþmann (m. th. rac.) ♦ gummann, v.h.a. gomman {m. th. rac.} ♦ hlāford/hlāfard/hlāfurd (m. a) > a.m. lord ♦ hlāfording ieldestieldra ord (m. et nt. a), v.n. oddr (m.), v.h.a. ort (m. et nt. a) > all.m. Ort, v.s. ord, v.fr. ord ♦ rād(e)cniht (m. a) ♦ sibæþeling (m. a) ♦ þeg(e)n/þēn > a.m. thane, v.n. þegn, v.h.a. thegan/degan > all.m. Degen {m. a}, v.s. thegan ♦ þēningmann (m. th. rac.) ♦ wita/weota (m. an), v.h.a. wizzo, v.fr. wita.

4. (stipulation, clause) ārǣdnes (f. jō) ♦ cost (m. i), v.n. kostr (m. i) ♦ forew(e)ard/forwerd (f.) ♦ for(e)word (nt. a) ♦ forewyrd (f. i) ♦ gehāt (nt. a), got. gahait (nt. a), v.n. heit (nt.), v.h.a. gaheiz (m.) ♦ (ge)rād (nt.) ♦ (ge)rǣden/(ge)rēden (f. jō) ♦ (ge)rǣdnes (f. jō) ♦ geþinge/geþynge (nt. ja), v.h.a. gidinga (f. ōn) ♦ gewyrd (f. i) ♦ wīse (f. ōn), wīs ←. condition requise nīedbehǣfnes/nȳdbehǣfnes (f. jō) ♦ nī(e)dþearf/nēodþearf (f. ō), got. naudiþaurfts (f. i), v.h.a. nōtduruft (f. i) > all.m. Notdurft ♦ nēadþing/nīdþing (nt. a). conditions pour le rétablissement d’un hors-la-loi dans ses droits friþ/fryþ (m. et nt. a), v.n. friðr (m. u), v.s. friđu (m.), v.fr. fretho/frede/ferd (m.). fixer les conditions d’un plan geþingian (Vf2). à condition que, loc. conj. tō þām gerāde þe wiþ þām þe/wiþ þǣm þe.