conduire

conduire, vt.


1. (amener vers) ācuman (VF4) ♦ ādōn (-mi) ♦ fercian (Vf2) ♦ for(e)lǣdan (Vf1) ♦ forþbringan/forþ(ge)brengan (Vf1) ♦ gefecc(e)an/gefæccan/gefecgan (Vf3) > a.m. fetch ♦ (ge)ferian/(ge)fergan/ferig(e)an (Vf2), got. farjan (Vf1), v.n. ferja, v.h.a. ferren (Vf), v.s. ferian, v.fr. fera ♦ (ge)fetian/(ge)fatian/(ge)fætian/(ge)fetig(e)an/fettan (Vf3) > a.m. fetch ♦ (ge)lǣdan > a.m. lead, v.n. leiða, v.h.a. leiten > all.m. leiten {Vf1}, v.s. lēdian, v.fr. lēda (Vf1) ♦ (ge)tēon habban forþ/ūp/of (Vf3) ♦ inbelǣdan (Vf1) ♦ in (ā)beran (VF4) ♦ in brengan (Vf1) ♦ in feccan (Vf3) ♦ in (ge)bringan (Vf1) ♦ in (ge)lǣdan/on gelǣdan (Vf1) ♦ onlǣdan/anlǣdan (Vf1) ♦ to(ge)lǣdan (Vf1). conduire qq. à travers þurhlǣdan (Vf1). conduire qq. çà et là ymblǣdan (Vf1). conduit ūp gelǣded.

2. (guider, conseiller) āstȳran (Vf1) ♦ (ge)dihtan (Vf1) ♦ diht(n)ian, v.h.a. dihtōn > all.m. dichten {Vf2} ♦ (ge)lǣdan ← ♦ (ge)lǣran/(ge)lēran, got. laisjan, v.n. læra, v.h.a. lēren/lēr(r)an > all.m. lehren {Vf1}, v.s. lērian, v.fr. lēra ♦ (ge)recc(e)an/(ge)recan/(ge)hræcan (Vf1) ♦ (ge)stī(e)ran/(ge)stē(o)ran/(ge)stīoran/(ge)stȳran > a.m. steer, v.n. stýra, v.h.a. stiuren > all.m. steuern {Vf1}, v.fr. stiora/stiura ♦ (ge)tǣcan > a.m. teach (Vf1) ♦ (ge)tēon/(ge)tīon, got. (ga)tiuhan, v.h.a. ziohan > all.m. ziehen, v.s. tiohan, v.fr. tīa {VF2} ♦ (ge)wissian (Vf2) ♦ onstȳran/onstīran (Vf1).

3. se conduire, vp. begān (-mi) ♦ droht(n)ian (Vf2) ♦ gebǣran (Vf1), v.s. gibārian ♦ (ge)dōn (-mi) ♦ gefēran (Vf1) ♦ (ge)h(e)aldan/(ge)heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ macian > a.m. make, v.h.a. mahhōn > all.m. machen, v.s. makōn, v.fr. makia {Vf2}. se conduire avec qq. ātēon/ātīon (VF2) ♦ h(e)aldan/heoldan ← ♦ lǣdan ←. se conduire comme si lǣtan > a.m. let, got. lētan, v.n. láta, v.h.a. lāzzan > all.m. lassen, v.s. lātan, v.fr. lēta {VF7}. se conduire courageusement bealdian (Vf2), got. balþjan (Vf1), v.h.a. baldēn (Vf3).