confiance

confiance, n.


1. (créance, foi) (ge)lēafa/(ge)lǣfa (m. an), got. galaubeins (f. i et ō), v.h.a. gilouba (f. ō et ōn), giloubī (f. īn) > all.m. Glaube, v.s. giloƀo ♦ gelēaffulnes (f. jō) ♦ (ge)trēow/(ge)trȳw/(ge)trūw (f. wō) > a.m. truce, got. triggwa (f. wō), v.n. trú (f.), v.h.a. tri(u)wa (f. ō) > all.m. Treue, v.s. tre(u)wa), v.fr. trīuwe/trīowe/trouwe ♦ (ge)trēownes (f. jō) ♦ (ge)trū(w)a/(ge)trēowa/(ge)trȳwa (m. an), v.n. trúa (f. ōn), v.fr. trouwa ♦ getrūwung/getrūgung (f. ō) ♦ tōhopung (f. ō) ♦ trēwnes (f. jō). avec confiance gelēaffullīcegelīefedlīce/gelȳfedlīce getrēowfullīcegetrēowlīce/getrī(o)wlīce/getrȳwlīce > a.m. truly, v.n. trúliga, v.h.a. (gi)triulīcho ♦ wǣwærþlīce wēnum. avoir confiance en befæstan (Vf1), v.fr. bifesta ♦ behyhtan (Vf) ♦ belȳfan > a.m. believe (Vf1) ♦ besettan hiht on (Vf1) ♦ gehyhtan (on) (ge)lī(e)fan/(ge)lȳfan/(ge)lē(o)fan/(ge)lǣfan, got. galaubjan, v.n. leyfa, v.h.a. gilouban > all.m. glauben {Vf1}, v.s. gilōƀian ♦ (ge)trūwian/(ge)trȳwian (Vf2), got. (ga)trauan (Vf3), v.n. trúa (Vf3), v.h.a. trū(w)ēn (Vf3) > all.m. trauen, v.s. trūōn ♦ getryccan hopian (tō) (Vf2). avoir pleine confiance fultrūwian (Vf2). avoir/faire trop confiance ofertrūwian (Vf2). faire confiance à/mettre sa confiance enāhopian tō (Vf1/2) ♦ behycgan on (Vf3) ♦ behyhtan (Vf) ♦ besettan hiht on (Vf1) ♦ beþencan (Vf1) ♦ fultrūwian (Vf2) ♦ gelī(e)fan ← ♦ (ge)trūwian be/on/tō ← ♦ līefan (tō) (Vf1). qui fait confiance à getrīwe. ne pas avoir confiance en geortrīewan/geortrȳwan (Vf) ♦ mistrīwan (Vf1), v.h.a. missatruēn (Vf3) > all.m. misstrauen. confiance aveugle ofertrūwa (m. an). de confiance (fidèle, loyal) gewiss, v.h.a. giwis > all.m. gewiss, v.s. wiss, v.fr. wiss ♦ sicor > a.m. sicker, v.h.a. sihhur/sichor > all.m. sicher, v.s. sikur/sikor, v.fr. sikur/siker ♦ unswicol. digne de confiance (ge)trēowfæst getrēowful gewiss ← ♦ gōd > a.m. good, got. gōþs, v.n. góðr, v.h.a. guot > all.m. gut, v.s. gut, v.fr. gōd ♦ riht/ryht/reht > a.m. right, got. raihts, v.n. réttr, v.h.a. reht > all.m. recht, v.s. reht, v.fr. riucht ♦ sicor ← ♦ sōþfæst/sōþfest, v.s. sōđfast ♦ trēow/(ge)trē(o)we/(ge)trȳwe/(ge)trūwe/(ge)trī(e)we > a.m. true, got. triggws, v.n. tryggr, v.h.a. gitriuwi > all.m. (ge)treu, v.s. triuwi, v.fr. triuwe ♦ trum unswicol. inspiré par la confiance getrūwod tō(ge)tēon (VF2 et VF1) ♦ wiþtēon (VF2). indigne de confiance gebregdenlēas, got. laus, v.n. lauss, v.h.a. lōs > all.m. los, v.s. lōs, v.fr. lās ♦ swice (i) ♦ swicol/sweocol. être indigne de confiance tealtrian (Vf2). manque de confiance ortrēownes/ortrȳnes (f. jō).


2.
confiance en soi (ge)b(i)eldo/(ge)byldo/(ge)bældo/(ge)byldu/(ge)bieldu/(ge)bældu, got. balþei, v.h.a. baldī {f. īn}. avec confiance/en toute confiance prūtlīce > a.m. proudly. confiance en soi exagérée ofertrūwa (m. an). manque de confiance en soi unbi(e)ldo/unbi(e)ldu/unbældo/unbældu (f. īn). qui manque de confiance unmōdigunþrīste.


3.
(espoir) hyht/hiht/heht (m. et f.) ♦ tohopa (m. an) ♦ tohopung (f. ō) ♦ tohyht (m.). avoir confiance (ge)trūwian ← ♦ hycgan/hicgan/higgan (Vf3), got. hugjan (Vf1), v.n. hyggja (Vf1), v.h.a. huggen (Vf1), v.s. huggian (Vf3). qui a confiance gelēafful. animé par la confiance getruwod. attendre avec confiance līefan (tō) (Vf1).