connaître

connaître, vt.


1. (savoir) becnāwan (VF7) ♦ (ge)cnāwan (VF7) > a.m. know ♦ (ge)cunnan > a.m. can, got. kunnan, v.n. kunna, v.h.a. kunnan > all.m. können, v.s. kunnan, v.fr. kunna {perf. pr.} ♦ (ge)witan/weotan, got. witan, v.n. vita, v.h.a. wizzan > all.m. wissen, v.s. witan, v.fr. wita {perf. pr.} ♦ oncnāwan/ancnāwan (VF7) ♦ ongi(e)tan/angi(e)tan (VF5) ♦ understandan (ymbe) > a.m. understand (VF6). ne pas connaître nytan (perf. pr.).

2. (être compétent) oncunnan (perf. pr.). connaître à fond geondwadan (VF6).

3. connaître charnellement cunnan ← ♦ ongi(e)tan ←.

4. (subir, endurer) āfandian (Vf2) ♦ āfindan (VF3) ♦ cunnan ← ♦ (ge)fandian, v.h.a. fantōn > all.m. fahnden {Vf2}, v.s. fandōn, v.fr. fandia ♦ (ge)habban > a.m. have, got. haban, v.n. hafa, v.h.a. habēn > all.m. haben, v.s. hebbian {Vf3}, v.fr. hebba/habba (Vf1) ♦ (ge)libban (VF3) ♦ (ge)sēon > a.m. see, got. (ga)saiƕan, v.n. sjá, v.h.a. sehan > all.m. sehen, v.s. sehan, v.fr. sīa {VF5} ♦ (ge)wegan > a.m. weigh, got. gawigan, v.n. vega, v.h.a. wegan, v.fr. wega/weia {VF5} ♦ (ge)witan ← ♦ h(e)aldan/heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ onfindan/anfindan (VF3) ♦ ongi(e)tan ← ♦ underhnīgan (VF1).

5. faire connaîtrea. (révéler, divulguer) ābarian (Vf1) ♦ ābǣran āberan (VF4) ♦ āmeldian (Vf2) ♦ āwrēon/āwrī(o)han/āwrīon (VF1/2) ♦ āyppan (Vf) ♦ ætīewan/ætēow(i)an/ætywan/ætēawan/atāwian/atīwan/atywan (Vf1/2) ♦ bemeldian (Vf2) ♦ dōn to witanne (-mi) ♦ foresittan (VF5) ♦ forþberan (VF4) ♦ forþ(ge)brengan (Vf1) ♦ forþ(ge)lǣdan (Vf1) ♦ forþgerǣcan (Vf1) ♦ forþyppan (Vf) ♦ (ge)cȳþan, got. kunþjan, v.h.a. kundan > all.m. künden, v.s. (gi)kūđian, v.fr. kētha/kēda {Vf1} ♦ (ge)openi(ge)an (Vf2) ♦ gesweotolian/geswytelian/geswuteli(g)an/gesweot(u)lian/geswetelian (Vf2) ♦ getǣcan > a.m. teach (Vf1) ♦ (ge)tǣcnan/(ge)tācnan (Vf1) ♦ (ge)wīdmǣr(i)an (Vf) ♦ (ge)wīdmǣrs(i)an/(ge)wīdmērsian (Vf2) ♦ (ge)yppan (Vf) ♦ lecgan beforan (Vf1) ♦ onlūcan (VF2) > a.m. unlock ♦ ontȳnan/ontēnan/untȳnan/untīnan/untēnan (Vf1) ♦ onwrēon/anwrēon (VF1/2), v.h.a. intrīhan (VF1) ♦ unhelian (Vf1) ♦ unwrēon (VF1/2) ♦ wegan > a.m. weigh, got. gawigan, v.n. vega, v.h.a. wegan {VF5}.

b. (familiariser avec) gehīwcūþlīcian (Vf).

c. (rendre célèbre) forþgebrengan (Vf1).

6. se faire connaître (se présenter) (ge)cūþlǣcan (Vf1).