consacrer

consacrer, v.


1. vt.a. (UNE ÉGLISE, etc.) (ge)bletsian/(ge)bledsian (Vf2) > a.m. bless ♦ gode (ge)sellan (Vf1) ♦ (ge)hālgian/(ge)hāligan (Vf2) > a.m. hallow, v.n. helga, v.h.a. heilagōn (Vf2) > all.m. heiligen, v.s. hēlagōn ♦ (ge)segnian/(ge)sēnian/(ge)sǣnian (Vf2), v.n. signa (Vf1), v.h.a. seganōn (Vf2) > all.m. segnen. consacrer avec l’huile sainte gefǣtnian (Vf2) ♦ (ge)fǣttian (Vf2) ♦ (ge)smirian/(ge)smyrian/(ge)smerian/(ge)smi(e)rwan/(ge)smeruwan/(ge)smirewan (Vf1/2) > a.m. smear, v.n. smyrja/smyrva, v.h.a. smierōn (Vf2), smieren > all.m. schmieren ♦ þurhsmyrian (Vf2). consacrer le pain et le vin hūsl gehālgian (Vf2) ♦ hūsle gehālgian (Vf2).

b. consacrer ses efforts à winnan > a.m. win, got. winnan, v.n. vinna, v.h.a. winnan {VF3}, v.s. winnan, v.fr. winna (VF3).

2. se consacrer à, vp. folgian (Vf2) > a.m. follow, v.h.a. folgēn (Vf3), folgōn (Vf2) > all.m. folgen, v.s. folgōn (Vf2), v.fr. fol(g)ia/fulgia ♦ full(ge)gān (-mi) ♦ fullgān (-mi) ♦ fullgangan/fullgongan, v.s. fulgangan {VF7} ♦ (ge)ǣmetian (Vf) ♦ (ge)tengan (Vf). se consacrer aux études (ge)cneordlǣcan/(ge)cneorþlǣcan/(ge)gecnyrdlǣcan (Vf1).