conseil

conseil, n.


1. (avis, suggestion) forþeahting/forþ(e)ahtung (f. ō) ♦ gerǣding (f. ō) ♦ (ge)þe(a)ht/(ge)þæht (f. et nt. i) ♦ geþōht (m. a) ♦ lār > a.m. lore, v.h.a. lēra > all.m. Lehre {f. ō}, v.s. lēra, v.fr. lāre ♦ manung (f. ō) ♦ rǣd/rād/rēd (m. a), v.n. ráð (nt.), v.h.a. rāt (m. a), v.s. rād, v.fr. rēd ♦ rǣdgeþeaht (nt. i) ♦ rǣdþeahtung (f. ō) ♦ þeahtung/þeahting/þæhtung (f. ō). conseil amical frēondlār (f. ō). conseil judicieux (PRODIGUÉ EN VERS/EN CHANSON) lēoþurūn/lēoþorūn (f. ō). de bon conseil rǣdfæstrǣdsnotor/rǣdsnotter rȳnig. demander conseil beāhsian (Vf2) ♦ rǣdan (VF7/Vf1) > a.m. read, got. (ga)raidjan (Vf1), v.n. ráða (VF7), v.h.a. rātan (VF7) > all.m. raten. donner un conseil (ge)rǣdan ← ♦ rǣd gelǣran (Vf1). mauvais conseil inwitrūn (f. ō) ♦ ungeþeaht (nt. i) ♦ unrǣd, v.h.a. unrāt {m. a}. donner de mauvais conseils misrǣdan (VF7 et Vf1). sans avoir pris conseil unrǣdlīce, v.h.a. unrātlīcho. sans écouter les conseils unrǣdfæstlīce.


2.
(assemblée) gemōt (nt. a) > a.m. moot, v.n. mót (nt.) ♦ (ge)samnung/(ge)samning/(ge)somnung/(ge)somning (f. ō) ♦ geþe(a)ht/geþæht (f. et nt. i) ♦ (ge)þing (nt. a) > a.m. thing, v.n. þing (nt.), v.h.a. thing (nt. a) > all.m. Ding ♦ mæþel/meþel/medel, got. maþl, v.n. mál, v.h.a. mahal {nt. a} ♦ rǣd ← ♦ si(o)noþ/se(o)noþ/synoþ/synaþ/sunod (m. a). tenir un conseil eaht besittan (VF5) ♦ sinoþ/þing gehēgan (Vf1). qui tient conseil mæþelhēgenderǣdende rǣdfindende rǣdþeahtende. conseil des sages, conseil national/suprême witena gemōt (nt. a). conseil municipal burhgemōt (nt. a) ♦ tūnrǣd (m. a). (EN TANT QUE CORPS DE JUSTICE) burhgeþingþ (f.). conseil privé sundorrūnung (f. ō) ♦ sundorsprǣc (f. ō).