conseiller

conseiller 1, n.


ǣwita (m. an) ♦ dēma/doema/dǣma (m. an), v.h.a. tuomo (m.) ♦ folcwita (m. an) ♦ gerūna (m. an) ♦ (ge)sp(r)eca (m. an), v.h.a. sprehho ♦ geþeahta (m. an) ♦ geþeahtend (m. nd) ♦ (ge)þeahtere (m. ja) ♦ lārsmiþ (m. a) ♦ lēodwita (m. an) ♦ rǣdbora (m. an) ♦ rǣdesmann (m. th. rac.) ♦ rǣdgifa (m. an), v.h.a. rātgebo, v.s. rādgeƀo, v.fr. rēdieva (m. an) ♦ rǣdþeahtere (m. ja) ♦ rǣdwita (m. an) ♦ rǣsbora (m. an) ♦ rǣswa (m. an) ♦ þēodwita (m. an) ♦ þyle/þele (m.) ♦ wita/weota (m. an), v.h.a. wizzo, v.fr. wita. conseiller ancien ealdwita/ældewita (m. an) ♦ fyrnwita/fyrnweota (m. an). conseiller anglais angelwita (m. an). conseiller des hommes magorǣdend/magurǣdend (m. nd). conseiller du palais selerǣdend (m. nd). conseiller privé ēargesp(r)eca (m. an) ♦ rūnwita (m. an). haut conseiller/premier conseiller hēahwita (m. an).


conseiller 2, vt.


(ge)mani(ge)an/(ge)monian, v.h.a. manōn > all.m. mahnen {Vf2}, v.s. manōn, v.fr. monia ♦ (ge)rǣdan (VF7/Vf1) > a.m. read, got. (ga)raidjan (Vf1), v.n. ráða (VF7), v.h.a. rātan (VF7) > all.m. raten, v.s. rādan, v.fr. rēda (VF7). conseiller fortement de ætfyl(i)gan (Vf1) ♦ befēolan, v.h.a. bifelhan > all.m. befehlen {VF3} ♦ brecan > a.m. break, got. brikan, v.h.a. brehhan > all.m. brechen, v.s. brekan {VF4}, v.fr. breka (VF4/5) ♦ fremman (Vf1) ♦ (ge)bǣdan, got. (ga)baidjan, v.n. beiða, v.h.a. beiten {Vf1}, v.s. bēdian ♦ (ge)scūfan/(ge)scēofan > a.m. shove, got. afskiuban, v.n. skúfa, v.h.a. scioban > all.m. schieben, v.fr. skūfa {VF2} ♦ (ge)þrafian (Vf2) ♦ inbecweþan (VF5) ♦ scyhtan (Vf). mal conseiller misrǣdan (VF7 et Vf1).