conséquence

conséquence, n.


1. finta (m. an) ♦ (ge)frem(ed)nes (f. jō) ♦ tohīgung (f. ō). être la conséquence de folgian (Vf2) > a.m. follow, v.h.a. folgēn (Vf3), folgōn (Vf2) > all.m. folgen, v.s. folgōn (Vf2), v.fr. fol(g)ia/fulgia ♦ (ge)fylg(e)an/fylig(e)an/fylian/filian/filig(e)an/feligean, v.n. fylgja {Vf1}. qui est la conséquence de forþgelang gelang/gelong, v.s. gilang.

2. en conséquence, loc. adv. for þām/for þǣm/for þan/for þon for þȳ/for þī(g)for þī þonne. en conséquence…parce que for þȳ…þȳ for þȳ…for þǣm. en conséquence de, loc. prép. æfter/efter/eftyr > a.m. after, got. aftaro, v.n. eptir, v.h.a. aftar, v.s. aftar/after, v.fr. efter/after ♦ fore, got. faur(a), v.n. fyr(ir)/firir, v.h.a. fora, furi > all.m. für, v.s. furi, v.fr. fori ♦ þur(u)h > a.m. through, got. þairh, v.h.a. duruh/dhurah > all.m. durch, v.s. thur(u)huru, v.fr. thruch.