considérer

considérer, vt.


1. (contempler) gorettan (Vf) ♦ gorian (Vf) ♦ (ge)starian (Vf2) > a.m. stare, v.n. stara, v.h.a. starēn (Vf3) > all.m. starren.

2. (porter son attention sur) behealdan (VF7) > a.m. behold ♦ geondscēawian (Vf2) ♦ (ge)scēawian > a.m. show, v.h.a. scouwōn > all.m. schauen {Vf2}, v.s. skawōn, v.fr. skawia/skowia ♦ gī(e)man/gēman/gȳman, got. gaumjan, v.n. geyma, v.h.a. goumen {Vf1}, v.s. gōmean. considérer avec bonté hāwian (Vf2). considérer avec crainte onscunian/onscynian/onsceonian/anscunian/āscunian (Vf2). considérer avec étonnement wundrian/wyndrian > a.m. wonder, v.n. undra, v.h.a. wuntarōn > all.m. wundern {Vf2}, v.s. wundrōn, v.fr. wunderia.

3. (juger, estimer) ongi(e)tan/angi(e)tan (VF5). considérer comme bemetan (VF5) ♦ dōn > a.m. do, v.h.a. tuon > all.m. tun {-mi}, v.s. dō(a)n/dūan, v.fr. dua ♦ (ge)dēman > a.m. deem, got. (ga)dōmjan, v.n. dœma, v.h.a. tuomian {Vf1}, v.s. dōman/duomian, v.fr. dēma (Vf1) ♦ gelīefan (tō) (Vf1) ♦ gereccan (Vf1) ♦ gesēon > a.m. see, got. gasaiƕan {VF5} ♦ (ge)talian/(ge)tælian, v.h.a. zalōn > all.m. zahlen {Vf2}, v.s. talōn, v.fr. talia ♦ (ge)tellan > a.m. tell, v.n. telja, v.h.a. zellan > all.m. zählen, v.s. tellian {Vf1}, v.fr. tella ♦ habban (for) (Vf3) ♦ lǣtan/lētan > a.m. let, got. lētan, v.n. láta, v.h.a. lāzzan > all.m. lassen, v.s. lātan, v.fr. lēta {VF7} ♦ munan, got. munan, v.n. muna {perf. pr.} ♦ prōfian (Vf2) > a.m. prove, v.fr. prōvia ♦ rīman (Vf1). considérer comme exact understandan (be) > a.m. understand (VF6). considérer comme différents/différemment tōscē(a)dan, v.h.a. zisceidan {VF7}.

4. (peser, évaluer) āhēolorian (Vf1/2) ♦ āwegan (VF5) ♦ āwēnan (Vf1) ♦ eahti(g)an/ēhtian, v.h.a. ahtōn > all.m. achten {Vf2} ♦ (ge)dēman ← ♦ (ge)smēan/(ge)smē(a)gan be/on/ymbe (Vf2) ♦ geþancmetian (Vf2) ♦ hēolor(i)an/holrian (Vf1/2) ♦ pinsian (Vf2) ♦ þreodian/þridian/þrydian (Vf2) ♦ ymb(e)þridian/ymb(e)þreodian (Vf2) ♦ ymbþeahtian (Vf2).

5. (examiner) (UNE QUESTION) (ge)traht(n)ian/(ge)treahtigean, v.h.a. trahtōn {Vf2}, v.fr. trachtia. considérant que, loc. conj. nū (þonne)þā, v.h.a. dō, v.s. thō/thuo, v.fr. thā.