consommer

consommer, vt.


1. (NOURRITURE, BOISSON) ābi(e)rgan/ābyrian (Vf1) ♦ ābītan (VF1) ♦ ābrūcan (VF3) ♦ bebrūcan (VF2) ♦ (ge)brūcan (VF2) > a.m. brook, got. brūkjan (Vf1), v.h.a. brūhhan (Vf1) > all.m. brauchen, v.s. brūkan, v.fr. brūka ♦ (ge)notian (Vf2) ♦ (ge)þicgan (VF5), v.n. þiggja (VF5), v.h.a. dikkan (Vf1), v.s. thiggean ♦ inbir(i)gan/onbirgan/onbyrgan (Vf1) ♦ ingebirgan/ingebyrigan/ongebyrgan/ingeberigan (Vf1) ♦ ni(o)man/nyman/neoman, got. niman, v.n. nema, v.h.a. neman > all.m. nehmen, v.s. niman, v.fr. nima/nema {VF4} ♦ onbītan (VF1), v.s. anbītan ♦ onbrūcan (VF2).


2.
(utiliser, épuiser) benotian (Vf2) ♦ genotian (Vf2). consommer en totalité gefeormian (Vf2) ♦ offrettan (Vf) ♦ þurhetan (VF5). ne pas consommer (ge)lǣfan > a.m. leave, v.n. leifa, v.h.a. leiben {Vf1}, v.fr. lēva. ne pas consommer complètement oferlæfan (Vf1). être consommé (TEMPS) wesan fornumen (VF5).