contraindre

contraindre, v.


1. vt.a. (obliger, forcer) āgēnstandan (VF6) ♦ befēolan, v.h.a. bifelhan > all.m. befehlen {VF3} ♦ benīdan (Vf1) ♦ bescūfan/bescēofan (VF2) ♦ beþridian/beþrydian/beþryþþan (Vf1) ♦ brecan > a.m. break, got. brikan, v.h.a. brehhan > all.m. brechen, v.s. brekan {VF4}, v.fr. breka (VF4/5) ♦ drīfan/drȳfan > a.m. drive, got. dreiban, v.n. drífa, v.h.a. trīban > all.m. treiben {VF1}, v.s. drīƀan, v.fr. drīva ♦ fordrǣfan (Vf1) ♦ fornȳdan (Vf1) ♦ (ge)bǣdan, got. (ga)baidjan, v.n. beiða, v.h.a. beiten {Vf1}, v.s. bēdian ♦ (ge)h(e)aldan/(ge)heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ (ge)nē(a)dian (Vf2) ♦ (ge)nī(e)dan/(ge)nēdan/(ge)nȳdan, got. nauþjan, v.n. neyða, v.h.a. nōtian {Vf1}, v.s. nōdian, v.fr. nēda ♦ gescrīfan (VF1) ♦ geþē(o)wan/geþēon/geþȳ(w)an/geþī(w)an/geþȳ(ga)n (Vf1), got. gaþiwan (Vf3), v.h.a. dūhan (Vf1) ♦ (ge)þrafian (Vf2) ♦ geþrē(a)gan/geþrēa(wia)n (Vf2), v.h.a. drauwen/drowen ♦ (ge)þrēat(n)ian (Vf2) > a.m. threaten ♦ inbecweþan (VF5) ♦ scyhtan (Vf) ♦ togenīedan (Vf1) ♦ þrī(e)tan (Vf).

b. (contenir, entraver) ābǣdan (Vf1) ♦ āsǣlan (Vf1) ♦ bebindan (VF3) ♦ (ge)þrǣstan/(ge)þrēstan (Vf).

2. se contraindre, vp. (s’abstenir d’agir) (ge)h(e)aldan ←.