contrée

contrée, n.


dǣl (m. i) > a.m. deal, got. dails (f. i), v.n. deill (m.), v.h.a. teil/deil (m. et nt. en a), v.s. dēl/deil (m.), v.fr. dēl (m. i) ♦ eard (m. a et u), v.h.a. art > all.m. Art-, v.s. ard (m.) ♦ ende (m. ja) > a.m. end, got. andeis (m. ja et i), v.n. endi(r) (m. ja), v.h.a. enti/anti (m. et nt. ja) > all.m. Ende, v.s. endi (m. et nt.), v.fr. enda/ende ♦ eorþe (f. ōn), eorþ > a.m. earth, got. airþa, v.n. jǫrð (f. i), v.h.a. erda > all.m. Erde {f. ō}, v.s. erđa (f.), v.fr. irthe/erthe/erde (f. ōn) ♦ folcland (nt. a) ♦ folde (f. ōn), v.n. fold, v.s. folda (f.) ♦ geard > a.m. yard (m. a), got. gards (m. i), v.n. garðr (m. a), v.h.a. gart (m. a), v.s. gard (m.), v.fr. garda (m.) ♦ læppa/lappa (m. an) > a.m. lap, v.h.a. lappa (f.), lappo (m.) > all.m. Lappen, v.s. lappo, v.fr. lappa ♦ grund (m. a) > a.m. ground, got. grundus, v.n. grunnr, v.h.a. grunt (m. i) > all.m. Grund, v.s. grund, v.fr. grund ♦ land > a.m. land, got. land, v.n. land, v.h.a. lant > all.m. Land {nt. a}, v.s. land, v.fr. land ♦ landcofa (m. an) ♦ landmearca (m. an) ♦ landrīce (nt. ja) ♦ landstede (m. i) ♦ landscipe (m. i), v.s. landskepi ♦ lēodgeard (m. a) ♦ lēodmearc (f. ō) ♦ lēodscipe (m. i), v.h.a. liutscaf, v.s. liudskepi ♦ mǣg(e)þ/mȳgþ (f. ō) ♦ m(e)arc/mærc (f. ō) > a.m. march, got. marka (f. ō), v.n. mark (nt.), merki (nt. ja), v.h.a. marca (f. ō) > all.m. Mark, v.s. marka, v.fr. merke ♦ mearcland (nt. a) ♦ onw(e)ald/onwæld/anw(e)ald/andweald (m. et nt. a) ♦ scēat (m. a), v.n. skaut (nt.), v.h.a. scōz (m. et nt. a), scōza (f.) > all.m. Schoss, v.fr. skāt ♦ þēod (f. ō), got. þiuda (f. ō), v.n. þjóf (f.), v.h.a. thiot (f. ō et ōn), v.s. thiod(a), v.fr. thiade. contrée maritime sǣgeset (nt. a) ♦ sǣland (nt. a).