coquille

coquille, n.


sci(e)ll/scell/scyll (f.) > a.m. shell, got. skalja (f. jō), v.n. skel (f.). (DE NOIX, etc.) hulu (f.) > a.m. hull. coquille d’huître osterscill/osterscyll (f.). coquille d’œuf ægscill/ægscyll (f.) ♦ sci(e)ll ←. coquille d’œuf de poule hennescill (f.). muni d’une coquille sci(e)lliht/scelliht. sans coquille unscilliht/unscelleht. avec sa coquille (ESCARGOT) gehūsed.