affecter

affecter, vt.


1. (toucher le cœur) āfōn (VF7) ♦ fundian (tō) (Vf2), v.h.a. fundian ♦ (ge)hre(o)pian (Vf2) ♦ (ge)hrīnan, v.h.a. (h)rīnan {VF1}, v.s. hrīnan ♦ (ge)slēan > a.m. slay, got. slahan, v.n. slá, v.h.a. slahan > all.m. schlagen, v.s. slahan, v.fr. slā {VF6} ♦ getǣsan (Vf1) > a.m. tease ♦ (ge)þryccan/(ge)þriccan/geþrycgan, v.h.a. drucchen > all.m. drücken, v.fr. thritsa {Vf1} ♦ hreppan, v.n. hreppa ♦ oþhrīnan (VF1). affecter cruellement sen(c)gan/sæn(c)gan (Vf1) > a.m. singe, v.fr. senga ♦ sēoþan/sȳþan > a.m. seethe, v.n. sjóða, v.h.a. siodan > all.m. sieden, v.fr. siatha {VF2} ♦ tōbrȳtan/tōbrītan (Vf) ♦ tōteran, got. distairan {VF4}.

2. (MALADIE, CALAMITÉ) nēosan (Vf1), v.n. nýsa (Vf), v.s. niusian ♦ nēosian/nēasian (Vf2), v.s. niusōn.

3. (avoir un effet sur) forgi(e)fan/forgyfan > a.m. forgive, v.h.a. fargeban > all.m. vergeben {VF5} ♦ (ge)limpan, v.h.a. (gi)limphan/(gi)limfan {VF3}.

4. (assigner à) āmearcian (Vf2) ♦ betǣcan > a.m. betake (Vf1) ♦ geme(a)rcian (Vf2), v.n. marka, v.h.a. marchōn (Vf2) ♦ gerec(c)an/gereccean/gehræcan (Vf1) ♦ gescēotan (VF2) ♦ getǣcan (Vf1) ♦ ge)teoh(h)ian/(ge)ti(o)hhian/tyhhian, v.h.a. gizehōn {Vf2} ♦ tēofrian (Vf2). (nommer à un poste) āsettan (Vf1) ♦ geendebyrd(i)an (Vf) ♦ (ge)sellan/(ge)syllan/sillan > a.m. sell, got. (ga)saljan, v.n. selja, v.h.a. sellan {Vf1}, sellian, v.fr. sella (Vf1) ♦ (ge)settan (in/on) > a.m. set, got. (ga)satjan, v.n. setja, v.h.a. sezzan > all.m. setzen, v.s. settian, v.fr. setta {Vf1}.

5. (simuler, feindre) ālēogan (VF2) ♦ bebregdan (VF3) ♦ behīwian (Vf2) ♦ gebregdan/gebrēdan (VF3) ♦ (ge)hīwian/(ge)hiowian/(ge)heowian/(ge)hȳwian (Vf2) ♦ (ge)līc(c)ettan, v.h.a. līhizan {Vf1} ♦ i(e)ldan/yldan (Vf1), v.h.a. altōn (Vf2) ♦ lēasettan (Vf1) ♦ lēaslīcettan (Vf1) ♦ s(e)arwian/særwian (Vf2) ♦ twīhīwian (Vf2).