correction

correction, n.


1. (rectification) a. bōt (f. ō) > a.m. boot, got. bōta (f. ō), v.n. bót (f. th.rac.), v.h.a. buoz(z)a (f. ō) > all.m. Busse, v.s. bōta (f.), v.fr. bōte (f. ō) ♦ gebētendnes (f. jō) ♦ īeþrung (f. ō) ♦ rihting/rihtung, v.h.a. rihtunga {f. ō}.

b. (DES HABITUDES, etc.) gerihtnes (f. jō) ♦ rihtlǣcung (f. ō) ♦ stēor/stȳr (f.), v.n. stýri (nt.), v.h.a. stiura, stior, v.fr. stiure ♦ stīernes/stēornes/stȳrnes (f. jō) ♦ þrē(ag)ung/þrǣging/þrēa(w)ung/þrǣwung/þrēang, v.h.a. drowunga {f. ō} ♦ þrēal (f.) ♦ þrēatung (f. ō).

2. (châtiment corporel) gebēat (nt.) ♦ geþersc geþerscing (f. ō) ♦ hȳd/hīd (f. i) > a.m. hide, v.n. húð, v.h.a. hūt > all.m. Haut, v.s. hūd, v.fr. hēd ♦ swinge/swynge (f.), v.h.a. swinga > all.m. Schwinge ♦ þrēa/þrāwu (f. wō) > a.m. throe, v.h.a. drauua/drōa ♦ þrē(ag)ung ←. administrer une correction (ge)stī(e)ran/(ge)stē(o)ran/(ge)stīoran/(ge)stȳran > a.m. steer, v.n. stýra, v.h.a. stiuren > all.m. steuern {Vf1}, v.fr. stiora/stiura ♦ (ge)swencan/(ge)swæncan (Vf1), v.h.a. swenchen ♦ (ge)þrē(a)gan/(ge)þrēa(wia)n (Vf2), v.h.a. drauwen/drowen, v.s. githrōōn ♦ (ge)þrēat(n)ian (Vf2) > a.m. threaten ♦ (ge)wītnian, v.s. wītnōn {Vf2}, v.fr. wītnia. celui qui administre une correction stēorend/stȳrend (m. nd).

3. (conformité) correction orthographique riht gewrit (nt. a).