cour

cour, n.


1. (entrée d’un bâtiment) c(e)afertūn/cafortūn/cæfertūn (m. a) ♦ foreburh (f. th. rac.) ♦ foreduru (f. u) ♦ foredyr(e)/foredere (nt.) ♦ forehūs (nt. a) ♦ forestige (m.) ♦ foretīge (m.) ♦ forþtīge/forþtēge/forþtȳge (m.) ♦ getȳne (nt.) ♦ infær (nt. a) ♦ infæreld (nt. a) ♦ ingang/ingong (m. a), v.n. innganga (f.), v.h.a. ingang (m. a et i) > all.m. Eingang, v.fr. ingong/ingung ♦ instæpe (m.), v.fr. instap/insteppi ♦ þerscold/þe(o)rscwold/þrescold/þerx(w)old/þrexold/þ(e)rexwold/þreoxwold/þræxwold/þrexweald/þærscwald/þærscwold/þræscwald/þrecswald/þerscwald/þirscwald/þyrscwold (m.) > a.m. threshold, v.n. þresk(j)ǫldr ♦ wīctūn (m. a). cour d’un château burhgeard (m. a).


2.
cour de justice (ASSEMBLÉE) gemōt (nt. a) > a.m. moot, v.n. mót (nt.) ♦ geþingþ (f.) ♦ þing (nt. a) > a.m. thing, v.n. þing (nt.), v.h.a. thing (nt. a) > all.m. Ding, v.s. thing, v.fr. thing (nt. a). cour réglant les limites des propriétés mearcgemōt (nt. a). cours, n. pl. (assemblées) mōtlǣþu (pl.).


3.
cour de justice (BÂTIMENT) dōmhūs (nt. a) ♦ (ge)mōtærn/(ge)mōtern (nt. a) ♦ heall (f. ō) > a.m. hall, v.n. hǫll (f. i et ō), v.h.a. halla > all.m. Halle ♦ sprǣchūs, v.h.a. sprāhhūs {nt. a} ♦ stālern/stālærn (nt. a).


4.
(FAITE À UNE FEMME) frīge (f. pl. ō) ♦ lufung (f. ō) ♦ wōgung (f. ō). faire la cour (À UNE FEMME) (ā)wōgian (Vf2) ♦ (chercher les faveurs) līc(c)ettan, v.h.a. līhizan {Vf1} ♦ ōleccan/ōlæccan/ōliccan (Vf1) ♦ weorþian/wurþian/wyrþian (Vf2), got. wairþōn (Vf2), v.n. virða (Vf1), v.h.a. werdōn (Vf2).