courber

courber, v.


1. vt.a. (incliner) ābȳgan (Vf) ♦ (ge)bendan/(ge)bændan (Vf) ♦ (ge)bī(e)gan/(ge)bȳg(e)an/(ge)bēgan, v.n. beygja, v.h.a. bougen, v.fr. beia {Vf1} ♦ (ge)būgan > a.m. bow, got. biugan, v.n. bjóga, v.h.a. biogan > all.m. biegen, v.s. būgan {VF2} ♦ (ge)h(i)eldan/(ge)hyldan (Vf1). courber la tête hnigian (Vf2) ♦ hnīpan hnipian (Vf2).

b. (tordre) gehlencan towrīþan (VF1) ♦ wrǣstan (Vf).

2. se courber, vp. ābūgan (VF2) ♦ ālūtan (VF2) ♦ (ge)bī(e)gan ← ♦ (ge)būgan ← ♦ (ge)h(i)eldan ← ♦ (ge)hnīgan, got. hneiwan, v.n. hníga, v.h.a. hnīgan > all.m. neigen {VF1}, v.s. hnīgan, v.fr. hnīga (VF1) ♦ gehwemman (Vf) ♦ (ge)lūtan/(ge)lȳtan, v.n. lúta {VF2} ♦ onbūgan/anbūgan (VF2) ♦ onhi(e)ldan/anhyldan/onhyldan/onheldan (Vf1) ♦ onhnīgan (VF1) ♦ onlūtan/anlūtan (VF2) ♦ stūpian (Vf2) > a.m. stoop, v.n. stúpa. qui se courbe jusqu’à terre (PERSONNE) hnip(i)ende.