cri

cri, n.


1. clipung/clypung/cle(o)pung (f. ō) ♦ gebǣru/gebǣro (f.), gebǣre (nt.), v.h.a. gibāri (nt.), v.s. gibāri ♦ gehlȳd (nt. i) ♦ (h)rēam/hēarm (m. a). petit cri aigu hwicung (f. ō) ♦ hwiscettung (f. ō). cri de guerre herecirm (m. a). cri de souris hwicung (f. ō) ♦ hwiscettung (f. ō).


2.
cris (clameur) ceirgeclips/geclibs/geclebs/gecleps/geclysp hlūdnes (f. jō) > a.m. loudness ♦ hrōp (m.), got. hrops (m.), v.n. hróp, v.h.a. (h)ruof > all.m. Ruf ♦ onhrōp (m.) ♦ swēg/swǣg/swōg (m. i), v.n. sœgr. cris venant du ciel/cris au jour du jugement dernier heofonwōma (m. an). cris d’indignation/de réprobation (ge)hlȳd (nt. i). pousser un cri/des cris ācleopian (Vf2) ♦ breodian (Vf2) ♦ cirman/cyrman (Vf) ♦ gēgan (Vf) ♦ hrēpan hrōpan, v.h.a. hruoffan > all.m. rufen, v.s. hrōpan {VF7}, v.fr. hrōpa (VF6/7) ♦ oferclipian (Vf2) ♦ styrman, v.h.a. sturman > all.m. stürmen {Vf1}. pousser de grands cris hlȳdan, v.h.a. hlūten > all.m. laüten {Vf1}. pousser des cris aigus/perçants/stridents beg(i)ellan (VF3) ♦ gi(e)llan/gellan/gyllan > a.m. yell, v.n. gjalla, v.h.a. gellan > all.m. gellen {VF3} ♦ gylian (Vf1) ♦ scrǣman > a.m. scream ♦ scriccetan. qui pousse des cris aigus g(i)ellende/gellende/gyllende gyliende.