croc

croc, n.


1. (dent) fengtōþ (m. th. rac.) ♦ tōþ (m. th. rac.) > a.m. tooth, got. tunþus (m. u), v.n. tǫnn (f. th. rac.), v.h.a. zan(d) (m. i) > all.m. Zahn, v.s. tand, v.fr. tōth/tond (m. th. rac.) ♦ tūsc/tūx (m.) > a.m. tusk, v.fr. tusk ♦ tūx(e)l/tuscel (m.). force des crocs tōþmægen (nt. a). pourvu de crocs getēþed.

2. (crochet) clawu/clēa/clēo/clā (f. wō) > a.m. claw, v.n. kló, v.h.a. clāwa/clō (f. wō puis ō) > all.m. Klaue, v.s. clāuua (f.), v.fr. klewe ♦ hōc (m.) > a.m. hook. croc de boucherie meteāwel.