croissance

croissance, n.


grōwnes (f. jō) ♦ onwæstm (m. a) ♦ sīdung/sȳdung (f. ō) ♦ sprytting/spritting/spretting (f. ō) ♦ toēcnes/toī(e)cnes (f. jō) ♦ ūpspring/ūpsprung (m. a) ♦ wæstm/we(a)stm (m. et nt. a), v.h.a. wahsmo (m. an), v.s. wastum ♦ weaxnes (f. jō) ♦ weaxung (f. ō) > a.m. waxing ♦ wōcor/wōcer (f. ō), got. wōkrs (m. a), v.n. ókr, v.h.a. wuohhar (m. a) > all.m. Wucher, v.fr. wōker. croissance florissante grēnnes (f. jō) > a.m. greenness. croissance nouvelle edgrōwung (f. ō). à mi-croissance/qui n’a pas fini sa croissance healfeald me(a)ru/mæru/myru/mearuwe (wa/wō), v.h.a. marawi/maro ♦ sāmgung sāmweaxenun(ge)weaxen, v.fr. unewaxen ♦ ungewintred.